AUDITORIA ENERGÈTICA

Les polítiques d’estalvi i eficiència energètica es configuren com un instrument de progrés de la societat, doncs contribueixen al benestar social, representen un element de responsabilitat social, i projecten les activitats humanes cap al desenvolupament sostenible. 

L’auditoria energètica és una eina que permet als centres conèixer la seva situació energètica i comparar-la amb altres centres del seu sector.

Situació energètica referida al total d’energia consumida i normalment adquirida a les empreses subministradores, els usos als quals es destina aquesta energia i els diferents equips que la utilitzen i intervenen en el procés.

A partir d’aquest anàlisi, es poden fer propostes de millora per tal d’aconseguir finalment, una millor eficiència energètica estalviant costos d’energia, avaluant tècnica i econòmicament la rendibilitat d’aquestes. 

L’auditoria energètica és un procés sistemàtic, independent i documentat per a l’obtenció de dades i l’avaluació objectiva d’aquestes, amb tres objectius:

1. Obtenir un coneixement fiable del consum energètic i del seu cost associat. 

2. Identificar i caracteritzar els factors que afecten el consum d’energia. 

3. Detectar i avaluar oportunitats d’estalvi i diversificació d’energia, i la seva repercussió en el cost energètic i de manteniment, així com altres beneficis, costos associats i rendibilitat. 

Les auditories contemplen únicament un anàlisi dels consums d’energia de l’edifici i les possibilitats de reducció d’aquests a partir de la millora dels diferents sistemes o instal·lacions. Tot i essent importants la utilització dels millors i més eficients sistemes existents per a la producció de fred, calor, enllumenat,… així com la implantació de sistemes de gestió, el comportament de l’usuari i el bon ús que faci d’aquestes instal·lacions, juntament amb el seguiment d’un pla de manteniment, no és objecte d’estudi particularitzat l’envolupant de l’edifici, quedant a criteri del Tècnic fer esment a les característiques d’aquesta. 

Volem reivindicar com a arquitectes, la importància de l’estalvi energètic que es pot aconseguir amb una bona arquitectura i construcció.

Avui dia es poden construir edificis amb molt baix consum energètic, realitzant edificacions amb solucions adaptades al clima i a les particularitats de l’emplaçament, utilitzant estratègies de disseny bioclimàtic per assolir, amb mitjans naturals de control ambiental el confort de l’usuari.

D’aquesta manera, es redueix així la necessitat d’utilització de sistemes i equips artificials per assolir aquest objectiu i per tant, el consum d’energies convencionals.

Els comentaris estan tancats.