CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Seguint la linia de les normatives europees, l’aparició del Codi Tècnic de l’Edificació, i concretament el seu Document Bàsic DB-HE d’estalvi d’energia, ha significat un important avanç en la consecució d’un ús racional de l’energia per a l’utilització dels edificis, reduint el seu consum energètic i utilitzant fonts d’energia renovables.

La Directiva 2002/91/CE té com a objectiu fomentar la eficiència energètica dels edificis, tenint en compte les condicions climàtiques de la zona, els requisits interiors de confort i la relació cost-resultats. Aquesta directiva estableix que els estats de la Comunitat Europea aplicaran una metodologia de càlcul de la eficiència energètica dels edificis. D’aquesta manera, quan l’edifici sigui construit, comprat o llogat, cal posar a disposició del propietari o llogater un Certificat d’Eficiència Energètica.

Amb el Reial Decret 47/2007 s’aprova el procediment per a la Certificació d’eficiència Energètica en edificis de Nova Construcció.

Amb els programes informàtics reconeguts pel Ministeri, s’obté una etiqueta energètica on es classifiquen els edificis amb una lletra, que va de la “A” més eficient, fins a la “G” menys eficient.

Per establir aquesta classificació, es tenen en compte una sèrie d’indicadors energètics en funció de:

- L’emplaçament, orientació, implantació al terreny i forma de l’edifici.

- Les característiques formals i constructives de l’envolupant: massissos, obertures, proteccions solars, sistemes naturals de control ambiental …

- Els sistemes de climatització o calefacció, ventilació, aigua calenta i iluminació previstos a l’edifici, fent especial consideració a les energies renovables utilitzades.

El procediment a seguir consisteix en la realització del Certificat en fase de projecte, necessari per a obtenir la llicència d’obres, i el Certificat d’obra acabada, que confirma que les solucions previstes s’han aplicat en l’execució de l’obra. Aquests Certificats es tramiten amb els òrgans administratius competents ( a Catalunya a través de l’ICAEN ), i cal renovar-lo cada 10 anys.

Per als edificis existents, sembla ser que a partir del gener de 2013 ja estaran disponibles les eines informàtiques i el procediment per realitzar-ne la Certificació Energètica.

Els comentaris estan tancats.