INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICI D’HABITATGES · ITE

• Realització de la inspecció tècnica de l’edifici, ITE, i d’acord a aquesta, la emissió del corresponent informe tècnic necessari per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici.

• En cas de necessitar obres de reparació per tal d’esmenar les deficiències existents, realització del projecte i direcció de les obres, emetent el corresponent certificat final d’obres, necessari per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici. Aquest certificat d’aptitud té una vigència de 10 anys, transcorreguts els quals cal renovar-lo seguint el mateix procediment i dins de l’any següent de la seva caducitat.

Per tal de planificar la renovació del certificat al llarg del seu temps de vigència, i tenint en compte que sempre és més car reparar que mantenir, la nostra empresa pot oferir també:

Elaborar el Llibre de l’edifici i, en particular, el Document d’Especificacions Tècniques, on s’inclouran les instruccions d’ús i manteniment i el Pla de manteniment de l’edifici.

Seguiment de la planificació amb revisions periòdiques i les possibles actuacions per a la conservació i el bon manteniment de l’edifici, incloent els projectes o documentacions tècniques requerides per l’Administració.

La intervenció d’un mateix tècnic fa que acabi essent un Arquitecte de capçalera el qual, amb aquest seguiment de la vida útil de l’edifici des de la inspecció tècnica inicial i amb aquest manteniment continuat i de les possibles obres de reparació, li permet conèixer l’edifici tant des del punt de vista constructiu, com de la seva estructura i instal·lacions, i li permet diagnosticar amb més facilitat les possibles patologies que vagin apareixent i predir les que apareixeran en un futur.

Els comentaris estan tancats.